Conditions

Home
Conditions

Conditions Général

 1. Het plaatsen van de bestelling houdt de aanvaarding in van huidige algemene verkoopsvoorwaarden. Deze verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Zij zijn van toepassing op alle offertes, orderbevestigingen, leveringen en facturen. Iedere afwijking van huidige algemene voorwaarden dient door 2Torc – Depoorter bvba uitdrukkelijk aanvaard en schriftelijk bevestigd te worden.
 2. Voorstellen, offertes of aanbiedingen zijn gedurende één maand geldig en verbinden 2Torc – Depoorter bvba slechts na uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de bestelling. Bij gebreke aan een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding is 2Torc – Depoorter bvba op generlei wijze gebonden door de verbintenissen die door haar agenten, vertegenwoordigers of makelaars werden aangegaan.
 3. De vermelding van de leveringstermijn op de bestelbon is, behoudens voor de klant-consument, louter indicatief. 2Torc – Depoorter bvba zal alsdan geen schadevergoeding verschuldigd zijn in geval van een vertraging van de levering, noch zal de klant de ontbinding van de overeenkomst kunnen vorderen.
 4. De goederen worden geleverd aan de prijs vermeld op de bestelbon. Alle prijzen zijn inclusief B.T.W.
 5. De facturen van 2Torc – Depoorter bvba zijn contant betaalbaar op de diens maatschappelijke zetel.
 6. De niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum brengt van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling daartoe noodzakelijk is, een conventionele intrest mee, ten bedrage van 12% per jaar, evenals een verhoging van het factuurbedrag ten belope van 15%, zijnde een forfaitaire vergoeding, met een minimum van € 125,00. Daarenboven brengt de niet-betaling van de factuur op haar vervaldatum ten aanzien van de klant die geen consument is in de zin van artikel 2 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, automatisch de onmiddellijke opeisbaarheid van de nog niet-vervallen facturen met zich mee.
 7. Indien 2Torc – Depoorter bvba haar verplichtingen niet nakomt, is zij de klant die consument is in de zin van artikel 2 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, een gelijkwaardige forfaitaire vergoeding verschuldigd zoals vermeld in artikel 6 van huidige verkoopsvoorwaarden.
 8. Het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging gaat over op de klant vanaf het ogenblik van levering. De geleverde goederen blijven daarentegen eigendom van 2Torc – Depoorter bvba tot op datum van algehele betaling van haar facturen.
 9. De klant die consument is in de zin van artikel 2 van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, geniet in België van een garantie op de geleverde goederen gedurende een periode twee jaar te rekenen vanaf de levering, op voorwaarde dat hij het goed gebruikt conform de voorschriften vermeld in de gebruiksaanwijzing. Indien de klant-consument een gebrek van het goed vaststelt, dient hij 2Torc – Depoorter bvba daarvan per aangetekend schrijven binnen de maand te rekenen vanaf deze vaststelling op de hoogte te brengen, op straffe van verval van de garantie.
 10. De aansprakelijkheid van 2Torc – Depoorter bvba is in ieder geval beperkt tot haar opzet of grove schuld.
 11. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Antwerpen bevoegd, onverminderd de bepalingen van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, voor zover van toepassing.

Te vermelden op de voorzijde van de bestelbon, op straffe van nietigheid van de overeenkomst:

Wanneer de aankoop op afstand wordt gedaan, zijnde buiten de onderneming van 2Torc – Depoorter bvba, geldt als volgt. Binnen veertien werkdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten zijn aankoop te herroepen, op voorwaarde dat hij 2Torc – Depoorter bvba hiervan bij een ter post aangetekende brief op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Wat betreft het in acht nemen van de termijn is het voldoende dat de kennisgeving verstuurd wordt vóór het verstrijken ervan.